Irish

2433

Tugann Roinn na Gaeilge aghaidh ar fhorbairt na scileanna teanga; caint, éisteacht, léamh agus scríobh. Leagtar béim faoi leith ar úsáid na Gaeilge mar mhodh cumarsáide agus ar shealbhú nádúrtha na teanga trína bheith ag caint is ag éisteacht. Um an dtaca seo, úsáidtear an Ghaeilge mar theanga teagaisc sa rang. Tá sé mar phríomhaidhm ag Roinn na Gaeilge caighdeán réasúnta labhartha agus tuisceana a chothú i ngach dalta. Chuige seo, tá an Bhéaltriail tugtha isteach ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh. Tá fáil ar ghníomhartha eischuraclar a thacaíonn le cuspóirí ranga Roinn na Gaeilge; idir dhiospóireachtaí, thráth na gceist agus chomórtas scannánaíochta.
Roinn na Gaeilge addresses the four key language skills; speaking, listening, reading and writing. Particular attention is paid to the use of Gaeilge for communication and to its natural acquisition through talking and listening. To achieve this, Gaeilge is used as the language of instruction in the classroom. It is Roinn na Gaeilge’s main intention that every student develop a reasonable level of comprehension and spoken language. To this end, Roinn na Gaeilge have introduced the Oral Test at Junior Cycle level. Extracurricular activities that support the classroom aims of the department are provided, including debating, table quizzes and a film-making competition.